Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Scroll Top

Sự Kiện Noel

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 11/12/2020
 • Kết thúc: 9/01/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 100 Cây Thông
Hạt Giống 100 Vật Trang Trí
Bát Nhã Lớn 150 Ngôi Sao Giáng Sinh

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 100 Cây Thông + 100 Vật Trang Trí + 150 Ngôi Sao Giáng Sinh
Vượt qua ải Thái Hư 100 Cây Thông + 100 Vật Trang Trí + 150 Ngôi Sao Giáng Sinh

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Cây Thông

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Vật Trang Trí

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Ngôi Sao Giáng Sinh

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Cây Thông An Lành

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 9/01/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Cây Thông Ấm Áp

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 9/01/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Cây Thông Giáng Sinh

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Cây Thông An Lành và Cây Thông Ấm Áp
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 9/01/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Cây Thông)x20 + (Vật Trang Tí)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x10 Cây Thông An Lành
(Cây Thông)x20 + (Vật Trang Tí)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x10 Cây Thông Ấm Áp
(Cây Thông An Lành)x1 + (Ngôi Sao Giáng Sinh)x50 + 5 vàng Cây Thông Giáng Sinh
(Cây Thông Ấm Áp)x1 + (Ngôi Sao Giáng Sinh)x50 + 5 vàng Cây Thông Giáng Sinh

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Cây Thông An Lành

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 2.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 97 được 6.000.000.000 tỷ kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Cây Thông Ấm Áp

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 2.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 97 được 6.000.000.000 tỷ kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Cây Thông Giáng Sinh

➡️3 Đại Định Hồn(30 ngày)
➡️16 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
➡️1 Thiên Môn Kim Lệnh

➡️2 Chiến Cuồng Thạch

➡️5 Bùa Cường Hóa +15

➡️15% Được Thú Cưỡi Mới